കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 1

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 1

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

Labour India

Class - 1

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

Labour India

Class - 1

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 2

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 2

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

Labour India

Class - 2

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

Labour India

Class - 2

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 3

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 3

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

Labour India

Class - 3

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

Labour India

Class - 3

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 4

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 4

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

240

Labour India

Class - 4

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

Labour India

Class - 4

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

240

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 5

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

360

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 5

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

360

Labour India

Class - 5

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

360

Labour India

Class - 5

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

360

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 6

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

360

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 6

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

360

Labour India

Class - 6

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

360

Labour India

Class - 6

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

360

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 7

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

360

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 7

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

360

Labour India

Class-7

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

360

Labour India

Class-7

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

360

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 8

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 8

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

Labour India

Class-8

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

400

Labour India

Class-8

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 9

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 9

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

Labour India

Class-9

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

400

Labour India

Class-9

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 10

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ

ക്ലാസ് - 10

മലയാളം മീഡിയം ( 8 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

Labour India

Class-10

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

400

Labour India

Class-10

English Medium ( 8 Issues )

Annual Subscription

400

Labour India Plus One Magazine

Science

Class - 11

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus One Magazine

Science

Class - 11

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus One Magazine

Commerce

Class - 11

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus One Magazine

Commerce

Class - 11

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus One Magazine

Humanities

Class-11

English Medium ( 4 Issues )

Annual Subscription

400

Labour India Plus One Magazine

Humanities

Class-11

English Medium ( 4 Issues )

Annual Subscription

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ പ്ലസ് വൺ മാഗസിൻ

ഹ്യുമാനിറ്റീസ്

ക്ലാസ് - 11

മലയാളം മീഡിയം ( 4 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ പ്ലസ് വൺ മാഗസിൻ

ഹ്യുമാനിറ്റീസ്

ക്ലാസ് - 11

മലയാളം മീഡിയം ( 4 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

Labour India Plus Two Digest

Science

Class - 12

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus Two Digest

Science

Class - 12

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus Two Digest

Commerce

Class - 12

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus Two Digest

Commerce

Class - 12

4 Issues

Annual Subscription

400

Labour India Plus Two Digest

Humanities

Class-12

English Medium ( 4 Issues )

Annual Subscription

400

Labour India Plus Two Digest

Humanities

Class-12

English Medium ( 4 Issues )

Annual Subscription

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ പ്ലസ് ടു ഡൈജസ്റ്റ്

ഹ്യുമാനിറ്റീസ്

ക്ലാസ് - 12

മലയാളം മീഡിയം ( 4 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ പ്ലസ് ടു ഡൈജസ്റ്റ്

ഹ്യുമാനിറ്റീസ്

ക്ലാസ് - 12

മലയാളം മീഡിയം ( 4 ലക്കങ്ങള്‍ )

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

400

Labour India Brilliant Student (CBSE)

Class - 9

4 Issues

Annual Subscription

500

Labour India Brilliant Student (CBSE)

Class - 9

4 Issues

Annual Subscription

500

Labour India Brilliant Student (CBSE)

Class-10

4 Issues

Annual Subscription

500

Labour India Brilliant Student (CBSE)

Class-10

4 Issues

Annual Subscription

500